Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials

Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials.

Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació dels sistema català de serveis socials.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.

Com a centre especial de treball

Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació.

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Reial Decret 469/2006 de 21 d’abril pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET.

Reial Decret 1368/1985 de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels que treballen en centres especialitzats d’ocupació de disminuïts.

Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials d’Ocupació definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social del Minusvàlid.

En relació a les activitats de voluntariat

Està inclosa en el Cens d’Entitats del Voluntariat de Catalunya amb el número 001296-000.

Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l'associacionisme

Carta del voluntariat de Catalunya, adoptada pel Parlament de Catalunya en la seva resolució 98/V, de 29 de maig de 1996.

Decret 69/2010, d'1 de juny, de creació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya.

Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d'1 de juny, de creació del Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya .

Altres

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.